Impuls trekt vergunningsaanvraag zonnepark in.

20 September 2023

Impuls trekt vergunningsaanvraag zonnepark in.

Impuls Menen-Wervik heeft de vergunningsaanvraag voor de aanleg van een zonnepark Lauwe ingetrokken. Groen Menen stelde als enige politieke fractie vragen bij dit project.

Impuls Menen-Wervik heeft de vergunningsaanvraag voor de aanleg van een zonnepark van 4 ha in de Biestwijk in Lauwe ingetrokken. Teveel tegenkanting van de buurt en teveel omwonenden die niet beschikken over de juiste info, zo klinkt het bij monde van de directeur van de woonmaatschappij.
Vreemd uitgangspunt om een dossier in te trekken vooral als je nagaat welke inspanningen er geleverd zijn om dat zonnepark aan de man te brengen: een flyer, een website, een informatieavond in de Hoeve Delaere met gratis eten en drinken, en … enkele loze beloftes.
Groen Menen stelde als enige politieke fractie, bij monde van haar vertegenwoordiger Jan Verbrugge in de raad van bestuur van Impuls, vragen bij dit project. Philippe Mingels liet zich in de gemeenteraad van juni doorheen een mondelinge vraag kritisch uit over het opzet. Naast het feit dat de woonmaatschappij volgens Groen in de eerste plaats moet inzetten op het verminderen van de wachtlijsten gaat de realisatie van een zonnepark in open ruimte uit van een té eenzijdige lezing van het begrip duurzaamheid. Bovendien hebben de beloftes over energiedelen, die de voorzitter en de directeur van Impuls Menen-Wervik tijdens de informatieavond ten aanzien van het talrijk opgekomen publiek hebben gemaakt, geen enkele grond. De manier van energiedelen waardoor buurtbewoners zouden mee kunnen participeren in een zonnepark in de buurt bestaat nog niet.
Impuls Menen-Wervik heeft omwonenden proberen te overtuigen om toch mee in te stemmen, met argumenten die er geen zijn.
Raadslid Philippe Mingels heeft na die infoavond een goed onderbouwd bezwaar ingediend:

Verschillenden omwonenden hebben ons gecontacteerd met vragen over de procedure. We hebben hen bijgestaan en ook kopie bezorgd van ons bezwaar.
In grote lijnen komt het er op neer dat we vinden dat een dergelijk project geen plaats heeft in een woonwijk en dat de open ruimte daar beter kan aangewend worden.
Het is onze overtuiging dat we voluit moeten inzetten op hernieuwbare energie- Groen zegt dat al decennialang! – maar dat dat best op een goed doordachte manier gebeurt.
Zonneparken horen ons inziens niet thuis in de weinige open ruimte, die in onze gemeente en bij uitbreiding in onze regio overblijft.
Bovendien moet men het project op een correcte manier ‘verkopen’ aan de buurt en dat is hier duidelijk niet het geval.

We stellen ons ook vragen bij de dubbele rol van het stadsbestuur dat in deze. De woonmaatschappij doet niks anders dan uitvoering geven aan het lokaal woonbeleid, dat het stadsbestuur uitzet. Dat houdt in dat de keuze is gemaakt om het aantal sociale woningen te beperken. De stad is op die manier in dit dossier tegelijk partij en rechter.

De stelling van Groen Menen dat een zonnepark niet thuis hoort in de open ruimte sluit trouwens perfect aan bij de Regionale Ruimtelijke Energie Strategie voor Zuid-West-Vlaanderen, die door de
gemeenteraad van Menen op 18 november 2020 (GR/2020/211) én door alle 14 gemeenteraden van de Leiedal-gemeenten in diezelfde periode unaniem is goedgekeurd. In dat regionaal akkoord - dat
een calculatie van de regionale toekomstige energiebehoeften omvat én een tegelijk antwoord biedt op de vraag hoe we daaraan zullen voldoen - zijn verschillende principes vastgelegd waaronder de
afspraak (ic/p.13) dat er geen zonnepanelen worden geplaatst in de open ruimte, want die open ruimte is in onze regio al zo beperkt en waardevol.


Blijkbaar zijn unanieme gemeenteraadsbeslissingen voor dit stadsbestuur van geen tel of hebben ze slechts een beperkte houdbaarheidsdatum. Dat het stadsbestuur via Impuls Menen-Wervik een unanieme beslissing van de gemeenteraad én van een ganse regio naast zich neer legt, is niets anders dan antidemocratisch en laakbaar. Indien Impuls Menen-Wervik een nieuwe poging onderneemt om een zonnepark te laten vergunnen op die locatie, gaat Groen Menen opnieuw in het verweer!

Laat het duidelijk zijn: Groen Menen is absoluut voor zonnepanelen.
Groen is de eerste voorstander van meer hernieuwbare energie. Er zijn volgens ons nog meer dan genoeg geschikte daken die op die manier ingevuld kunnen worden. Naast het patrimonium van de stad en de woonmaatschappij kan er werk gemaakt worden om eigenaars van goede daken te ondersteunen om werk te maken van zonne-energie op hun huis.
Dat is ook de ruimtelijke energievisie van de regio.